1.3.14 Мэдээлэл хариуцагчийн захиалгаар хийгдсэн судалгаа, шинжилгээний ажил түүний тайлан
Төрийн байгууллага, ажилчид албан хаагчдийн ёс зүй харилцааны талаар иргэдээс авсан сэтгэл ханамжийн судалгааны ажил

...

2023-10-04 16:16:32

Дэлгэрэнгүй..