1.5.4 Төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн оролцоотой хувийн эрх зүйн хуулийн этгээдийн нэр, хаяг, дүрэм, үйл ажиллагааны чиглэл, эрх бүхий этгээдийн оруулсан хөрөнгийн хувь хэмжээ, ашиг, алдагдлын тайлан, нэгдсэн төсөвт төлсөн татва
Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна ...