ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Орчин үеийн тэргүүний дэвшилттэй технологийг ажил албандаа нэвтрүүлсэн өндөр боловсрол, мэргэжилтэй, чадварлаг бүтцээр төрийн үйлчилгээг байгууллага иргэдэд шуурхай хүртээмжтэй хүргэхэд оршино.

2022-01-03 10:00:00