1.3.13 Төсвийн хөрөнгөөр болон гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн санхүүжилт, хэрэгжилт, явц, үр дүн
Үндсэн хөрөнгөд эзэмшигч тогтоосон тогтоол

...

2023-10-05 12:29:29

Дэлгэрэнгүй..
Үндсэн хөрөнгөд эзэмшигч тогтоох тухай

...

2023-10-05 12:28:38

Дэлгэрэнгүй..
Гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөр

...

2022-11-30 09:52:43

Дэлгэрэнгүй..