1.3.13 Төсвийн хөрөнгөөр болон гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн санхүүжилт, хэрэгжилт, явц, үр дүн
Гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөр

...

2022-11-30 09:52:43

Дэлгэрэнгүй..