1.3.4 Хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ
Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн хэмжээ шинэчлэн тогтоох тухай

...

2023-10-03 09:52:00

Дэлгэрэнгүй..
Цэвэр усны үйлчилгээний хураамжийн хэмжээ

...

2023-06-14 10:52:20

Дэлгэрэнгүй..
Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ

...

2022-10-28 11:27:45

Дэлгэрэнгүй..