1.1.11 Аяны хүрээнд зохион байгуулсан үйл ажиллагааг олон нийтэд хүргэсэн байдал