1.5.4 Төрийн болон орон нутгийн өмчит, оролцоотой хувийн эрх зүйн хуулийн этгээдийн нэр, хаяг, дүрэм, үйл ажиллагааны чиглэл, эрх бүхий этгээдийн оруулсан хөрөнгийн хувь хэмжээ, ашиг, алдагдлын тайлан, нэгдсэн төсөвт төлсөн татварын хэмжээ, ногдол ашиг
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2023 оны эхний хагас жил

...

2023-07-03 17:25:36

Дэлгэрэнгүй..
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2022 оны жилийн эцэс

...

2022-12-30 15:20:00

Дэлгэрэнгүй..
ААН-үүдийн ааноат, нөатын орлогуудыг төвлөрүүлсэн тухай

Тогтмол үйл ажиллагаа эрхэлдэг 8 татвар төлөгчийн 2565,4 мянган төгрөгийн ааноат, нөатын орлогуудыг төвлөрүүлсэн....

2022-12-01 15:55:37

Дэлгэрэнгүй..