1.5.13 Мэдээлэл хариуцагчийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалтын тайлан, акт, дүгнэлт, албан шаардлага, зөвлөмж, хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварын үнэлгээний тайлан, ажлын байрны сул орон тоо, мэдээл
Баянговь сумын ЗДТГ-ын 2022 оны үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тухай

...

2022-04-25 15:00:00

Дэлгэрэнгүй..