1.5.8 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахыг зөвшөөрсөн улсын комиссын дүгнэлт
Нэр Хавсралт
1 Улсын комиссын дүгнэлт