1.1.9 Хуульд өөрөөр заагаагүй бол хариуцсан салбарын үйл ажиллагааны статистик мэдээлэл
Баянговь сумын 2022 оны жилийн эцсийн хүн ам, мал тооллогын тайлан

...

2023-01-10 09:36:56

Дэлгэрэнгүй..
Статистик мэдээлэл

...

2022-11-01 18:06:32

Дэлгэрэнгүй..
Баянговь сумын 2021 оны жилийн эцсийн хүн ам, мал тооллогын тайлан

...

2022-01-10 10:20:23

Дэлгэрэнгүй..