1.1 Чиг үүрэг, үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын талаарх мэдээлэл
Баянговь сумын ЗДТГ-ын үйл ажиллагааны стратеги төлөвлөгөө (2020-2024)

...

2022-09-12 15:25:36

Дэлгэрэнгүй..