1.3.2 Төсвийн гүйцэтгэлийн биелэлт болон хагас, бүтэн жилийн санхүүгийн тайлан
ЗДТГ-ын 2023 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан

...

2023-10-04 16:47:41

Дэлгэрэнгүй..
2022 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн аудитын тайлан

...

2023-07-17 15:20:23

Дэлгэрэнгүй..
2022 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлан

...

2022-06-15 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..