1.3.1 Өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл, тухайн жилийн төсөв, дараа оны төсвийн төсөл
ЗДТГ-ын 2024 оны төсвийн төсөл

...

2023-10-04 15:05:49

Дэлгэрэнгүй..
Төвийн хуваарь 2023 оны 07 сарын 17

...

2023-07-17 09:10:25

Дэлгэрэнгүй..
ОНХС-ын 2022 оны зарцуулалтын тайлан

...

2023-02-15 16:00:00

Дэлгэрэнгүй..
2023 оны төсөв

...

2023-01-11 15:20:21

Дэлгэрэнгүй..
Төсвийн хуваарь

...

2022-12-30 15:20:24

Дэлгэрэнгүй..
Өөрчлөлт орсон төсвийн хуваарь батлах тухай

...

2022-11-01 16:56:28

Дэлгэрэнгүй..
Сумын 2022 оны төсөв

...

2022-10-18 13:01:37

Дэлгэрэнгүй..