1.3.1 Өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл, тухайн жилийн төсөв, дараа оны төсвийн төсөл
2023 оны төсөв

...

2023-01-11 15:20:21

Дэлгэрэнгүй..
Өөрчлөлт орсон төсвийн хуваарь батлах тухай

...

2022-11-01 16:56:28

Дэлгэрэнгүй..
Сумын 2022 оны төсөв

...

2022-10-18 13:01:37

Дэлгэрэнгүй..