1.1.6 Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэр, бусад эрх зүйн акт
Засгийн газрын 2022 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт жилийн эцэс

...

2023-01-10 11:25:30

Дэлгэрэнгүй..
Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт 2022 оны жилийн эцэс

...

2023-01-10 10:25:20

Дэлгэрэнгүй..
Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2022 оны хагас жилийн биелэлт

...

2022-11-03 11:42:56

Дэлгэрэнгүй..