1.1.8 Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан, мэдээ
2023 оны 03 дугаар улирлын байдлаар өргөдөл гомдол ирээгүй болно.

...

2023-09-20 11:20:25

Дэлгэрэнгүй..
2023 оны Өргөдөл гомдлын 2-р улирлын мэдээ

...

2023-07-17 12:30:32

Дэлгэрэнгүй..
2023 оны Өргөдөл гомдлын 1-р улирлын мэдээ

...

2023-03-20 11:20:20

Дэлгэрэнгүй..
Өргөдөл гомдлын 4-р улирлын мэдээ

...

2022-12-28 15:30:00

Дэлгэрэнгүй..
Өргөдөл гомдлын 3-р улирлын мэдээ

...

2022-10-19 10:28:42

Дэлгэрэнгүй..
Өргөдөл гомдлын 1-р улирлын мэдээ

...

2022-10-19 10:21:14

Дэлгэрэнгүй..
Өргөдөл гомдлын 2-р улирлын мэдээ

...

2022-06-15 15:00:30

Дэлгэрэнгүй..