1.1.7 Албан тушаалын тодорхойлолт, албан тушаалтны эцэг, эхийн нэр, өөрийн нэр, албаны харилцах утасны дугаар, албаны цахим шуудангийн хаяг
Тамгын газрын жолоочийн АТТ

...

2023-01-09 09:25:00

Дэлгэрэнгүй..
Биеийн тамирын арга зүйчийн АТТ

...

2023-01-09 09:20:25

Дэлгэрэнгүй..
Мэдээлэл технологийн ажилтны АТТ

...

2023-01-09 09:20:20

Дэлгэрэнгүй..
Сан хариуцсан нягтлан бодогчийн АТТодорхойлолт

...

2023-01-09 09:15:20

Дэлгэрэнгүй..
Үйлчлэгчийн АТТодорхойлолт

...

2023-01-09 09:15:20

Дэлгэрэнгүй..
Няравын АТТодорхойлолт

...

2023-01-09 09:15:20

Дэлгэрэнгүй..
ЗДТГ-ын НЯ-БО Албан тушаалын тодорхойлолт

...

2022-10-19 10:30:10

Дэлгэрэнгүй..