ИТХ-ын тогтоол
ОНӨ-д хөрөнгө бүртгэж, эзэмшигч тогтоох тухай

...

2023-10-25 12:21:57

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн ИТХ-ын шагналын журам

...

2023-10-25 12:21:29

Дэлгэрэнгүй..
Хяналтын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай

Хяналтын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай...

2022-03-31 10:10:00

Дэлгэрэнгүй..
Хоршоо хөгжүүлэх сангаас зээл олгох салбар чиглэл, төсөл санхүүжүүлэх хэмжээг тогтоох тухай

Хоршоо хөгжүүлэх сангаас зээл олгох салбар чиглэл, төсөл санхүүжүүлэх хэмжээг тогтоох тухай...

2022-03-31 10:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Хоршоо хөгжүүлэх сангийн төсөл сонгон шалгаруулах хороог шинэчлэн байгуулах тухай

Хоршоо хөгжүүлэх сангийн төсөл сонгон шалгаруулах хороог шинэчлэн байгуулах тухай...

2022-03-30 17:25:00

Дэлгэрэнгүй..
Хоршоо хөгжүүлэх сангийн төсөл сонгон шалгаруулах товыг тогтоох тухай

Хоршоо хөгжүүлэх сангийн төсөл сонгон шалгаруулах товыг тогтоох тухай...

2022-03-30 17:00:00

Дэлгэрэнгүй..