1.2.4 Хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж үнэлэх журам