1.3.12 Мэдээлэл хариуцагч болон захиалагч байгууллагын хүсэлтээр холбогдох этгээдийг худалдан авах ажиллагааны мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, зааварчилгаагаар хангасан тухай мэдээлэл
ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭРГЭЖИЛ, АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ, ЗААВАРЧИЛГААГААР ХАНГАХ ТУХАЙ ХҮСЭЛТ ИРЭЭГҮЙ БОЛНО.

...

2023-05-31 12:20:32

Дэлгэрэнгүй..
Худалдан авах ажиллагааны мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, зааварчилгаагаар хангах тухай хүсэлт ирээгүй болно.

...

2022-11-28 11:02:34

Дэлгэрэнгүй..