1.5.11 Мэдээлэл хариуцагчийн зардлаар суралцагчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, суралцаж байгаа улс, сургуулийн нэр, мэргэжил, суралцах хугацаа, мэдээлэл хариуцагчаас санхүүжүүлсэн сургалтын зардлын дүн, гэрээний хэрэгжилт
ХАА-н чиглэлээр Баатарсүрэнгийн Тулгабадам ХАА-н их сургуульд суралцаж байна.

...

2022-11-03 16:51:25

Дэлгэрэнгүй..