Хууль тогтоомж
Нийтийн албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг болон хувийн ашиг сонирхолын мэдүүлэг, мэдэгдэл, тайлбарын маягтууд

...

2023-09-27 16:08:00

Дэлгэрэнгүй..
ХАСОМ

...

2022-11-30 10:37:11

Дэлгэрэнгүй..
/Албан тушаалтан өөрт ногдуулсан сахилгын шийтгэлийн талаарх мэдээллийг холбогдох этгээд болон нийтэд өөрийн зардлаар хүргэх арга хэмжээний журам/

/Албан тушаалтан өөрт ногдуулсан сахилгын шийтгэлийн талаарх мэдээллийг холбогдох этгээд болон нийтэд өөрийн зардлаар хүргэх арга хэмжээний журам/...

2022-11-02 10:05:03

Дэлгэрэнгүй..
авлигын эсрэг хууль

авлигын эсрэг хууль...

2022-11-01 15:21:23

Дэлгэрэнгүй..
НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ

...

2022-10-04 10:52:01

Дэлгэрэнгүй..