1.3.8 Бонд зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч хөрөнгө, мөнгө зарцуулах өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр
Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна ...