1.1.5 Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтийн тайлан
Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт 2023 оны хагас жил

...

2023-06-02 17:45:20

Дэлгэрэнгүй..
Сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2022 оны жилийн эцсийн тайлан

Сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2022 оны жилийн эцсийн тайлан...

2022-11-21 12:32:02

Дэлгэрэнгүй..
ЗД-ын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөрбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт, зорилтод түвшин

...

2022-09-20 11:20:20

Дэлгэрэнгүй..
Сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 2022 оны хагас жил

Сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 2022 оны хагас жил...

2022-06-13 10:00:00

Дэлгэрэнгүй..
2021 оны жилийн эцсийн тайлан

...

2022-01-03 14:00:00

Дэлгэрэнгүй..