1.1.5 Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтийн тайлан
Сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2022 оны жилийн эцсийн тайлан

Сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2022 оны жилийн эцсийн тайлан...

2022-11-21 12:32:02

Дэлгэрэнгүй..
Сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 2022 оны хагас жил

Сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 2022 оны хагас жил...

2022-06-13 10:00:00

Дэлгэрэнгүй..
2021 оны жилийн эцсийн тайлан

...

2022-01-03 14:00:00

Дэлгэрэнгүй..