Статистик мэдээлэл

Сумын статистик мэдээ

Баянговь сум нь 466159 мянган га нутаг дэвсгэртэй. БНМАУ-ын Ардын Их Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1959 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн тогтоолоор батлагдсан хилийн цэстэй. Үүнээс хот тосгон бусад суурины газар 231 га, ХАА-н газар 424680 га, зам шугам сүлжээний газар 268 га, ойн сан бүхий газар 3882 га, усан сан бүхий газар 60 га, Улсын тусгай хамгаалалттай газар 37034,47 га байдаг.

 • Хөдөө аж ахуйн газар  424680,53 га газрын
 1. 424499,497 га газар нь бэлчээрт
 2. 20 га газар нь хадлангийн газарт
 3. 108,39 га газар нь тариалангийн газарт
 4. 0 га газар нь атаршсан газарт
 5. 52.64 га газар нь ХАА-н барилга байгууламжийн дэвсгэр газарт
 • Хот, тосгон бусад суурины газар 231 га газрын
 1. 25.21 га газар нь барилга байгууламжийн дэвсгэр газарт
 2. 165.61 га газар нь нийтийн эдэлбэр газарт
 3. - га газар нь уурхайн дэвсгэр газарт
 4. 40.18 га газар нь гэр хороололд байна.
 • Зам шугам сүлжээний  268 га газрын
  1. 254 га газар нь авто замын газарт
  2. 14 га газар нь шугам сүлжээний газарт байна.
 • Улсын тусгай хэрэгцээний 37034.47 га газраас
  1. Цаг агаарын төлөв байдлын байнгын ажиглалтын талбай 1 га байна.
 • Ойн сан бүхий газар 3882 га газар байгаагаас
  1. Ой модоор бүрхэгдсэн газар 3882 га газар
  2. Ой модыг огтолсон газарт 0 га газар
  3. Ойн тэлэн ургах, нөөц газар 0 га газар байна.
 • Усан сан бүхий газар 60 га газар байгаагаас
  1. Гол мөрний эзлэх газар 24 га газар
  2. Нуур цөөрөм, тойрмийн эзлэх газар 36 га газар байна.

¤Хөрсний бүтэц нь уулархаг бүсийн өндөр уулын нугын уулын хар хүрэн, хүрэн, уулын хоорондох хөндийн хар хүрэн, хүрэн, аллювийн нугын хөрсний хэв шинж тархах бөгөөд байгаль цаг уур, гадаргын байдлаараа уулын, тал хөндийн, голын сав хөндийн хөрс гэсэн 3 бүлгийн хөрстэй.

2022-11-01 18:06:32