Худалдан авах ажиллагааны мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, зааварчилгаагаар хангах тухай хүсэлт ирээгүй болно.