Гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөр

Дэлхийн зөн БХР-2 ОНХ-өөс зарласан “Зөвлөгөө өгөх өрөө” тохижуулах санхүүжилт олгох төслийн уралдаанд Хамтарсан багаас оролцсон төсөл шалгарч 5,8 сая төгрөгний санхүүжилтийг шийдвэрлүүлсэн. Төслийн хүрээнд ЗДТГ-аас нэг өрөөг гаргаж тохижилтийг хийж, үйл ажиллагааг эхлүүлээд байна. энэхүү өрөөгөөр Сумын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн, Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Эрүүл мэндийн нийгмийн ажилтан, Боловсролын нийгмийн ажилтан нар тус тус мэргэжлийн чиглэлийн анхан шатны зөвөлгөөг хүүхэд гэр бүлд өгөх юм. Нийт төсөв 5,8 сая 

2022-11-30 09:52:43