1.5.3 Мэдээлэл хариуцагчийн эзэмшиж байгаа газрын мэдээлэл